LÆBORG GYMNASTIK- & UNGDOMSFORENING

afholder ordinær generalforsamling lørdag den 22. februar 2020
i Læborg Forsamlingshus som led i Læborgs Borgerdag.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Beretning om aktiviteter af udvalgsformændene
· Badminton
· Cykling
· Fodbold: Senior & junior
· Fitness. (Cross-Gym, Idræt om Dagen)
· Gymnastik
· Håndbold: Senior
· Motionsløb
· Petanque
· Tennis
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
6. Fremlæggelse af budget for indeværende år
7. Behandling af indkomne forslag
Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft
8. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisorer
9. Eventuelt

BESTYRELSEN