Vedtægter for Læborg Gymnastik- og Ungdomsforening

§ 1. NAVN

Foreningens navn er Læborg Gymnastik- og Ungdomsforening (forkortet: LG&U).

Foreningen er en sammenslutning af Læborg-Nyby Gymnastikforening og Læborg Ungdomsforening.

Foreningens hjemsted er Læborg i Vejen Kommune.

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er at:

 • Fremme og vedligeholde interessen for idræt.
 • Lette adgangen til at udøve idræt.
 • Bidrage til, at idrætten bliver et socialt samlingspunkt og dermed medvirker til at øge sundhed og trivsel.
 • Fremme ungdomsarbejdet.
 • Fremme samhørighed og fællesskab mellem foreningens medlemmer ved foreningsvirksomhed i øvrigt.

Foreningen fremmer sit formål ved at:

 • Tilrettelægge træning og andre aktiviteter af forskellig art.
 • Afholde og deltage i idrætskonkurrencer.

§ 3. FORENINGSRELATIONER

Foreningen er tilsluttet DGI Sydvest – en underafdeling af DGI.

Foreningen er medlem af DBU, Jylland.

Foreningen kan indlede samarbejde med andre specialforbund og foreninger efter bestyrelsens bestemmelse.

§ 4. MEDLEMMER

Foreningen består af aktive og passive medlemmer.

Som medlem kan optages:

a. Aktive medlemmer.
Foreningen kan optage alle, der vedkender sig foreningens vedtægter.

Medlemmer under 14 år kan kun optages med samtykke fra forældre/værge, og disse anses i kontingentmæssig sammenhæng for at være personlige medlemmer.

b. Æresmedlemmer.
Personer, der i særlig grad har ydet en fortjenstfuld indsats for foreningen, kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 5. KONTINGENT

Bestyrelsen fastsætter kontingentet for en sæson af gangen samt betalingsfristen herfor; efter
3. træningsdag.

§ 6. OPTAGELSE, UDMELDELSE og EKSKLUSION

a. Optagelse i og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til den aktivitetsansvarlige i bestyrelsen.

b. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem ved over 6 måneders kontingentrestance. Genoptagelse kan kun finde sted, når restancen er betalt.

c. Bestyrelsen kan idømme et medlem disciplinære sanktioner og med 2/3 flertal ekskludere et medlem, evt. tidsbestemt, hvis det gennem sit virke direkte eller indirekte skader LG&U interesser, se § 7.

Kun eksklusioner kan indbringes for førstkommende generalforsamling.

§ 7. FORPLIGTELSER

Hvert medlem er forpligtiget til at repræsentere foreningen på en anstændig, redelig og værdig måde, ligesom alle medlemmer til enhver tid skal rette sig efter de afgørelser, som bestyrelsen måtte træffe.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden – ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån dog af den samlede bestyrelse. Ellers følges de i ”Bestemmelser for økonomisk dispositionsret i LG&U” angive retningslinjer.

Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt.

Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser fra foreningens side. Foreningen hæfter alene med den rådige formue.

Foreningens medlemmer har:

 • Udover kontingentet ingen økonomiske forpligtelser.
 • Ikke krav på nogen del af foreningens midler eller udbytte af nogen art.
 • Pligt til at lade sig vælge til bestyrelsen i mindst 2 år.

§ 8. GENERALFORSAMLING

a. Generelt.

Generalforsamlingen er LG&U højeste myndighed. Den kan være ordinær eller ekstraordinær.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved annonce/notits i lokale aviser eller på foreningens hjemmeside. Dagsordenen skal fremgå af foreningens hjemmeside.

Aktive medlemmer, der er over 14 år samt en af forældrene til medlemmer under 14 år har stemmeret på en generalforsamling. Intet medlem kan repræsenteres med mere end en stemme, og ingen på en generalforsamling kan afgive mere end en stemme. Blanke stemmer tælles ikke med.

Skriftlige fuldmagter er ikke tilladt.

Dirigenten afgør med bindende virkning alle tvivlsspørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde. Dog skal han foretage skriftlig afstemning, såfremt mere end et medlem ønsker det.

Alle afgørelser, undtagen vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning, træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er der ingen ændringer i bestående status. For lovændringer og beslutninger om opløsning af foreningen henvises til § 11 og 12.

b. Ordinær generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Ordinære generalforsamlinger skal som minimum have følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Beretning om aktiviteter af udvalgsformændene.
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 6. Fremlæggelse af budget for indeværende år.
 7. Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft.
 8. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisorer.

c. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når:

 • Bestyrelsen finder det påkrævet.
 • Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
 • Mindst 100 af de aktive medlemmer – dog højst halvdelen af de aktive medlemmer -indsender skriftligt ønske herom med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter at ønske derom er fremsat under overholdelse af de normale varsler for indkaldelse af generalforsamling.

En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes i umiddelbar fortsættelse af en ordinær generalforsamling, såfremt indkaldelsesvarslerne er overholdt.

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Behandling af den eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling.
 3. Eventuelt.

Andre emner kan ikke behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 9. BESTYRELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer og består af:

 • Formand
 • Næstformand.
 • Kasserer; Funktionen kan uddelegeres, såfremt der indgås en skriftlig kontrakt herom.
 • 2-4 øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder referent.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen blandt de af foreningens aktive medlemmer. For at være valgbar skal medlemmet være fyldt 16 år.

Bestyrelsen skal være sammensat således, at mindst 5 af medlemmerne er personligt myndige.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode.

Lige år vælges 3-4 bestyrelsesmedlemmer.

Ulige år vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer.

Derudover vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer blandt medlemmerne uden for bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det påkrævet, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer stiller krav om det. Bestyrelsesmøder afholdes mindst hver 2. måned.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, idet bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen er til stede. Ved stemmelighed er formandens, evt. næstformandens, stemme afgørende. Bestyrelsen udfærdiger referat fra hvert bestyrelsesmøde, som offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen tegner LG&U og bestemmer omfanget af foreningens aktiviteter.

Bestyrelsen kan nedsætte idrætsudvalg og udvalg til særlige opgaver efter behov, ligesom den fastlægger retningslinjer for udvalgenes arbejde.

Bestyrelsen afgør, med udgangspunkt i ”Bestemmelser for økonomisk dispositionsret i LG&U”, til hvilke aktiviteter og i hvert enkelt tilfælde, i hvilket omfang, der ydes økonomisk støtte.

§ 10. REGNSKAB

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 Kassereren fører foreningens regnskab, herunder oversigt over medlemmer, og betaler alle regninger efter attestation af formanden eller under dennes fravær af næstformanden. Bestyrelsen kan fastsætte en bagatelgrænse for attestationer.

Kassererens kontante beholdning må ikke overstige det til de daglige udgifter nødvendige pengebeløb.

Årsregnskab afleveres til revisorerne senest 31 JAN. Revisorerne reviderer regnskabet, og afleverer det til bestyrelsen senest 15 FEB med evt. bemærkninger.

Foreningens midler anbringes efter bestyrelsens bestemmelse.

Der føres endvidere oversigter over foreningens materiel.

 § 11. VEDTÆGTSÆNDRINGER

 Ændringer af vedtægter kan kun gennemføres på en generalforsamling.

I forbindelse med indkaldelsen skal det fremgå, at ændring af foreningens vedtægter er på dagsordenen.

På en ordinær generalforsamling kræves, at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

På ekstraordinære generalforsamlinger kræves simpelt stemmeflertal.

Vedtagne vedtægtsændringer er umiddelbart gældende.

§ 12. FORENINGENS OPLØSNING

Foreningen kan kun opløses, når 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på to efter hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for dette.

Ved opløsning tilfalder foreningens midler en anden forening i nærmiljøet med en formålsparagraf, som er forenelig med foreningens formål.

———- ooo ———-

Vedtaget på LGU ordinære generalforsamling 21 FEB 2011 og erstatter tidligere udgivne vedtægter.

Vedtægtsændring vedr. afholdelse af den ordinære generalforsamling vedtaget på LG&U generalforsamling den 11. april 2015. 

Æresmedlemmer:

 1. Bent Erik Hansen, Læborg Kirkevej 11, Læborg, 6600 Vejen. (20. august 2011)
 2. H.C. Hansen, Kærvej 16, 6600 Vejen. (17. august 2013)
 3. Sanne Ravn, Asbovej 16, 6600 Vejen. (15. august 2015)
 4. Flemming Poulsen, Vandmøllevej 2, 6600 Vejen. (19. august 2017)
 5. Christina Lorentzen, Koldingvej 11, 6600 Vejen. (16. august 2019)