Generalforsamling
LÆBORG GYMNASTIK- & UNGDOMSFORENING

afholder ordinær generalforsamling lørdag den 24. Februar 2024 kl. 9.30
i Læborg Forsamlingshus som et led i Læborg Borgerdag.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Beretning om aktiviteter af udvalgsformændene
  • Badminton
  • Cykling
  • Fodbold: Senior & junior
  • Fitness (Idræt om Dagen)
  • Gymnastik
  • Motionsløb
  • Petanque
  • Tennis
  • Walk & Talk
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 6. Fremlæggelse af budget for indeværende år
 7. Behandling af indkomne forslag
  Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft
 8. Vedtægtsændring, bestyrelsen ønsker en ændring i vedtægter omkring kontingentbetaling
 9. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisorer.
 10. Eventuelt

 

BESTYRELSEN